ทำเนียบบริการแปลทั่วโลกใน ProZ.com
 The translation workplace
Ideas

ศัพท์ KudoZ ที่เปิดสาธารณะ (KOG)

คำศัพท์ที่แปลโดยนักแปลใน ProZ.com ผ่านเน็ตเวิร์กให้ความช่วยเหลือ KudoZ

« KudoZ open glossary

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ translators (0)
อภิธานศัพท์ออนไลน์อื่นในคู่นี้ (0)

Browse the KudoZ open glossary
คู่ภาษา สาขา – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:

อภิธานศัพท์แปล ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ

อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: กฎหมาย (ทั่วไป) (22)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: กฎหมาย: ภาษี & ศุลกากร (3)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: กฎหมาย: สัญญา (2)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: กวีนิพนธ์ & วรรณคดี (7)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: การจัดการ (2)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: การทหาร / ป้องกันประเทศ (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: การพิมพ์ & สิ่งพิมพ์ (2)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: การศึกษา / อบรมเด็ก (13)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: การสื่อสารมวลชน (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: การเงิน (ทั่วไป) (10)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: การแพทย์ (ทั่วไป) (3)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: การแพทย์: อนามัย (2)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: กีฬา / ฟิตเนส / สันทนาการ (2)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: ก่อสร้าง / วิศวกรรมโยธา (3)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: ทั่วไป / สนทนา / ทักทาย / จดหมาย (6)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: ธุรกิจ/พาณิชย์ (ทั่วไป) (10)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: บัญชี (2)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: ฟิสิกส์ (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: ภาพยนตร์ หนัง โทรทัศน์ ละคร (5)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: ภาษาศาสตร์ (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: มานุษยวิทยา (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: ยานยนต์ / รถ & รถบรรทุก (4)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: รัฐบาล / การเมือง (13)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมปิโตรเลียม (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: วิศวกรรม (ทั่วไป) (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: วิศวกรรมไฟฟ้า / อีเลคทรอนิคส์ (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: สิ่งแวดล้อม & นิเวศวิทยา (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: อสังหาริมทรัพย์ (2)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: อาหาร & อาหารนม (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: อื่นๆ (8)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: เคมี; วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมเคมี (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: เครื่องสำอาง, ความงาม (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: เหมืองแร่ & แร่ / อัญมณี (1)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ (2)
อภิธานศัพท์ ภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รายการ: ใบรับรอง วุฒิบัตร ใบอนุญาต ประวัติส่วนตัว (9)