บลูบอร์ดคืออะไร?

ระบบนี้ทำงานดังนี้: ผู้ใช้ ProZ.com (ผู้ให้บริการ) อาจกรอกตัวเลข 1 ถึง 5 ตามระดับ "ที่ต้องการให้บริการอีก" ต่อผู้จ้างบริการรายนั้น (เรียกย่อว่า LWA) เพื่อจะอธิบาย อาจเขียนข้อความ (คำติชม) เพื่อกำกับตัวเลขก็ได้ ผู้จ้างบริการอาจกรอกข้อความ 1 บรรทัด (คำตอบ) ต่อข้อความที่กรอกไว้ก็ได้

เมื่อเวลาผ่านไป อาจมีการรวบรวมข้อความกรอกและคำตอบของผู้จ้างบริการแต่ละราย; ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า "เรคอร์ด" คุณอาจเข้าถึงเรคอร์ดของบลูบอร์ดได้จาก URL ดังนี้: http://www.proz.com/blueboard/# ในแต่ละเรคอร์ดนั้น นอกจากข้อความจากผู้ให้บริการและคำตอบแล้ว ยังมีข้อมูลการติดต่อและ LWA เฉลี่ยของผู้ว่าจ้างที่ใช้บริการอีกด้วย

บลูบอร์ดเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ และตรวจค้นเพื่อหาเรคอร์ดเหล่านี้ได้แล้ว


Blue Board (ฐานข้อมูล บ.เอาต์ซอร์ส)

Main

 • 1 - Blue Board: General

 • 1.1 - Blue Board คืออะไร?

  เราจะอธิบายอย่างคร่าวๆ ในตอนแรก ผู้ใช้ Proz.com รายใดก็จะกรอกตัวเลข 1 ถึง 5 ตามระดับความประสงค์ที่ตนเองจะทำงานให้อีก (LWA) ต่อลูกค้าผู้ใช้บริการที่กำหนดให้ (คือลูกค้า หรือกิจการ/บริษัทจ้างแปล) เพื่อจะอธิบาย ผู้ใช้สามารถจะกรอกข้อความ 1 บรรทัดได้พร้อมกับตัวเลข เพื่อจะตอบ ลูกค้าผู้ใช้บริการอาจกรอกข้อความ 1 บรรทัดได้ด้วยตัวเองบลูบอร์ดจะครบถ้วน เป็นฐานข้อมูลที่สืบค้นได้จากเรคอร์ดที่มีข้อความและคำตอบเหล่านี้ รวมทั้งข้อความที่สัมพันธ์กันของลูกค้าผู้ใช้บริการด้วย


 • 1.2 - อภิธานศัพท์ใน Blue Board...

  ลูกค้าผู้ใช้บริการ: คำรวมที่หมายถึงกิจการ บริษัท ลูกค้า และหน่วยงานหรือบุคคลที่ซื้อบริการงานแปล บลูบอร์ดเป็นฐานข้อมูลของลูกค้าผู้ใช้บริการที่ตามมาด้วยข้อความที่กรอกโดยผู้ให้บริการแปล

  ข้อความ: ผู้ให้บริการกรอก "ข้อความ" ในบลูบอร์ด เพื่อแสดงความประสงค์จะให้บริการอีกต่อลูกค้าผู้ใช้บริการที่กำหนด (คำว่า "ให้คะแนน", "ทบทวน" ฯลฯ อาจทำให้เข้าใจผิด และควรเลี่ยงเสีย)

  LWA: ความประสงค์จะให้บริการอีก (ต่อลูกค้าผู้ใช้บริการรายหนึ่ง) หมายถึงคะแนนเป็นตัวเลขของข้อความที่กรอกไว้

  คำติชม: ข้อความที่กรอก ประกอบด้วย LWA (ต้องมี) และคำติชม (ไม่บังคับ) ควรจำกัดคำติชมเฉพาะในขอบเขตการอธิบาย/พื้นฐานของ LWA ไม่อาจรวมข้อความทั่วไปเกี่ยวกับลูกค้าผู้ใช้บริการได้

  คำตอบ: เมื่อมีการกรอกข้อความ ลูกค้าผู้ใช้บริการรายนั้นมีโอกาสที่จะ "ตอบ" ในแบบออนไลน์เรื่องนี้คล้ายกับคำติชมของผู้ให้บริการ คือคำตอบจากลูกค้าผู้ใช้บริการต้องจำกัดเฉพาะประสบการณ์อิสระเท่านั้น ระบบไม่ยอมรับคำติชมส่วนตัวจากผู้ให้บริการและลูกค้าผู้ใช้บริการ และพนักงานของเว็บไซต์จะลบออกเมื่อได้รับแจ้ง

  ผู้เขียนข้อความ: ผู้ให้บริการหรือลูกค้าผู้ใช้บริการที่กรอกข้อความหรือเขียนตอบ

  ระดับรายการเฉลี่ย: ตัวเลขผลรวมที่แสดง LWA เฉลี่ยต่อลูกค้าผู้ใช้บริการรายเดียว ได้มาจากข้อความที่กรอกโดยผู้ให้บริการ

  เรคอร์ด: หน้าของข้อความ/LWA ที่จัดทำเกี่ยวกับลูกค้าผู้ใช้บริการรายเดียว อาจเปิดดูบันทึกได้โดยกรอก URL ในรูปของ: http://www.proz.com/bb/#


 • 1.3 - มีเงื่อนไขอะไรบ้างในการสร้างรายการความคิดเห็นเกี่ยวกับความประสงค์ในการทำงานกับ บ.เอาต์ซอร์สอีก?

  คุณอาจกรอกรายการของลูกค้าผู้ใช้บริการได้เมื่อคุณได้ทำงานในโครงการ และคุณได้ส่งงานตามเวลา และไม่มีคำร้องทุกข์ด้านคุณภาพ คุณไม่อาจกรอกรายการเฉพาะจากผลการต่อรอง การทดสอบแปล หรือการติดต่อเบื้องต้นอื่นๆ ถ้าคุณได้ทำงานกับโครงการของลูกค้าผู้ใช้บริการ แต่ส่งงานล่าช้าหรือละเลยในการส่งงาน คุณไม่อาจกรอกรายการเกี่ยวกับลูกค้าผู้ใช้บริการรายนั้นได้ ไม่อาจใช้บลูบอร์ดเพื่อขู่ลูกค้าผู้ใช้บริการได้ ลูกค้าผู้ใช้บริการไม่อาจ "กรอกรายการให้ตัวเอง" (หรือโดยผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนของลูกค้าผู้ใช้บริการ)

 • 3.1 - Why is a comment simply saying "contact me privately for further details" not allowed?

  This comment does not provide any helpful information to other translators and undermines the point of the Blue Board. Translators are busy, if they went to a Blue Board record and every comment merely said "Contact me privately for further details." there would be no point in having the comment section at all.

  Site members can contact the translator who gave an entry for more details by clicking the "Email translator" icon on the entry itself. • Main - Top


 • 1.4 - Blue Board น่าเชื่อถือเพียงใด?

  รายการที่กรอกที่นี่ยังไม่ได้ยืนยันเลย และแสดงเฉพาะความเห็นของผู้ที่กรอกข้อความเท่านั้น เมื่อประเมินข้อความ สิ่งที่ควรพิจารณาคือ: ระดับกิจกรรม สถานการณ์ยืนยันตัวตน ระดับสมาชิกภาพ หมายเลขลงทะเบียนและลักษณะอื่นๆ ของผู้กรอกข้อความ อย่าเชื่อถือข้อความที่กรอกไว้แต่เพียงอย่างเดียว คุณควรสร้างความเห็นของคุณเองเกี่ยวกับลูกค้าผู้ใช้บริการ จากประสบการณ์ที่คุณได้ทำงานให้ หรือต่อรองด้วยกับลูกค้าผู้ใช้บริการด้วยตัวของคุณเอง


 • 1.5 - Where can I manage LWA feedback?

  You can see information on LWA entries received, requested and given, and request new LWA entries from service providers on the LWA Feedback management page.

  You can also view LWA statistics of outsourcers ranked by average LWA and the number of entries received, compiled from information on the Blue Board considering entries over the last 12 months and from all time.


 • 1.6 - What is the ProZ.com termination policy?

  The staff of ProZ.com, the company providing the technology for this site, has established a policy for the termination of offending outsourcers to enhance the site is used as a place for language companies and language service providers to meet and engage in good-faith transactions.

  ProZ.com termination policy can be found here.


 • 1.7 - What does the message This outsourcer has been banned from posting jobs at ProZ.com mean?

  As per ProZ.com termination policy, if a total of two non-payment complaints regarding a single outsourcer have been received from unrelated sources, the issue will be brought to ProZ.com staff for review. At its sole discretion, ProZ.com staff may then choose to suspend or revoke the outsourcer's right to use ProZ.com. This note refers to that suspension.


 • 1.8 - What does the " ... " mean in the comment area for some LWA entries on the Blue Board?

  A " ... " in the comment section indicates that no comment has been entered by the poster of the entry. Note that if this is the case you will only see " ... " in the comment section, as opposed to, for example, "Great terms, professional ... would work with them again", which would have been entered by the service provider. • Main - Top


 • 2 - For service providers


  New client risk management


  ProZ.com members get full access to the Blue Board database of over 17,000 records and more than 92,000 feedback entries from translators • 2.1 - ฉันจะดูความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างไรว่าพวกเขาประสงค์ที่จะทำงานกับลูกค้าเฉพาะรายอีก?

  "บลูบอร์ด" เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในแท็บ "งาน" ที่เมนูหลัก ยังอาจเปิดบลูบอร์ดได้จากการกรอก URL โดยตรงดังต่อไปนี้: http://www.proz.com/blueboardเมื่อคุณอยู่ที่บลูบอร์ด คุณอาจค้นหาลูกค้าผู้ใช้บริการได้จากชื่อและที่ตั้ง


 • 2.2 - ฉันไม่ได้เป็นสมาชิกที่เสียค่าสมาชิกให้ ProZ.com ฉันจะดูบันทึกความคิดเห็นใน Blue Board ได้หรือไม่?

  ได้ ล็อกอินและคลิกที่ชื่อ บ.เอาต์ซอร์สที่ท่านต้องการสร้างรายการ ระบบจะรอให้ท่านชำระเงินด้วย Browniz หรือเงินสด


 • 2.3 - ฉันไม่ได้เป็นสมาชิกที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกให้ ProZ.com ฉันจะสร้างรายการความคิดเห็นใน Blue Board ได้หรือไม่?

  ได้


 • 2.4 - How can I make an LWA entry for a Blue Board outsourcer?

  To make an LWA entry for Blue Board outsourcer, first locate the outsourcer's Blue Board record here. Once you have located and accessed the outsourcer's Blue Board record, click on “Make an entry” to the right of the Blue Board record page. Clicking on this option will open a page where you will be able to compose your LWA entry. Please bear in mind that Blue Board entries require vetting and that they will not appear immediately. This is usually done within 12 hours of the entry being posted.


 • 2.5 - How to open a non-payment report for certain outsourcer?

  During the submission of your LWA entry as per FAQ, after sending the LWA entry for vetting, in case if the rating of the LWA entry is very low (1 or 2) you will be given the option to report any non-payment issue involved with the outsourcer and you will see a message "You entered a low LWA for this outsourcer. If you have not received payment, report a non-payment for this outsourcer". Please press on the button “report a non-payment for this outsourcer”. You will be redirected to another page where the possibility to enter data regarding your non-payment issue will be provided. After filling in all the necessary information please press on “Preview non-payment report” button, check carefully your non-payment report again and press on “Submit non-payment report” button to open a non-payment issue for your LWA entry.

  If the LWA entry is already submitted and approved by PoZ.com Staff, however, you have not opened a non-payment report please contact site Staff , to request to open a non-payment report for your LWA entry. Please make sure that your non-payment report is in line with Blue Board rules .

  The non-payment report is visible only to ProZ.com Staff and to the outsourcer. Service providers who report non-payment issues are required to update their LWA entries on time to make it clear if the payment has been made. If it is not possible to edit the LWA entry (whether because the reply has been already submitted by the outsourcer and as per Blue Board rule #3 , the LWA entry is not editable, or the LWA entry is too old) service providers should let site staff know if and when the non-payment issue is resolved (by submitting a support request, to inform they have been paid in full).

  Note: In the case of outsourcers, if they have resolved an open non-payment issue, they are invited to contact site staff , and ask them to confirm this with the service provider. Only when the service provider confirms payment has been received in full, the LWA entry will be removed from the Blue Board record, allowing the service provider to make a new LWA entry reflecting the current situation. Note that this new entry may contain the same 1-5 rating as the entry that contained the non-payment report.

  For more information regarding the use of Blue Board on ProZ.com please check the article “Using the ProZ.com Blue Board” .

 • 5.1 - I have made a non-payment report for an outsourcer and it hasn't appeared yet.

  First, please note that all Blue Board entries require vetting by site staff before they are made public (see http://www.proz.com/faq/3040#3040).

  As of April 2016, in the case of non-payment reports for corporate members of ProZ.com, please note that outsourcers are notified of these reports before they are made visible in order to give the outsourcer the opportunity to confirm if the entry is in line with the conditions for making non-payment reports as described in http://www.proz.com/faq/2995#2995. You should have received an email from site staff notifying you of this policy upon making your entry. Your non-payment report will be made visible shortly if it is line with the rules for making Blue Board entries.

  See the announcement » • Main - Top


 • 2.6 - ฉันอยากขอให้ผู้อื่นเสนอความคิดเห็นสำหรับ บ.เอาต์ซอร์สเฉพาะราย ฉันจะต้องทำอย่างไร?

  ถ้าลูกค้าผู้ใช้บริการอยู่ในบัญชีรายชื่อแล้ว ให้คลิก "เชิญกรอกรายการ" จากหน้าที่บันทึกลูกค้าผู้ใช้บริการรายนั้น ทำให้เกิดคำขอที่จะพิมพ์เผยแพร่รายการที่โฮมเพจของ ProZ.com นอกจากนี้ อีเมลจะถูกส่งไปยังทุกๆ คนที่บอกรับรายงานนั้น ถ้าลูกค้าผู้ใช้บริการที่คุณสนใจไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ เมื่อเพิ่มรายชื่อก็จะมีการแจ้งข่าวโดยอัตโนมัติ คุณอาจเพิ่มรายชื่อลูกค้าผู้ใช้บริการ ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม ให้สังเกตว่า "เชิญกรอกรายการ" จะใช้กับลูกค้าผู้ใช้บริการได้เดือนละรายการเท่านั้น


 • 2.7 - I have made a call for entries for an outsourcer but I have changed my mind. Is it possible to undo it?

  No. It is not possible to reverse the call for entries as the email to all those who have subscribed to receiving request for entries are automatically sent immediately after the call for entries is submitted.


 • 2.8 - Can I be notified of new LWA entries submitted for a particular outsourcer?

  Yes. To receive notifications for new LWA entries posted in a Blue Board record of any particular outsourcer, just click on "Track outsourcer" in the box to the right of their Blue Board record.

  You can turn tracking off by clicking on "Stop tracking" in the same box to the right of the Blue Board record.

  If you are not able to stop tracking the Blue Board record please contact ProZ.com support Staff .


 • 2.9 - How can I set my Blue Board notifications preferences?

  To opt out the Blue Board notifications please reset the settings in your profile Blue Board controls section .


 • 2.10 - Why I am getting email notifications about new LWA entries in Blue Board record and how to deactivate it?

  During the submission of your LWA entry you have the possibility to subscribe to alerts when new entries are made for outsourcer by selecting the option “Receive alerts when new entries are made for this outsourcer?”.

  Once this option is activated, you will receive email alerts regarding new LWA entries in the Blue Board record of the outsourcer you have submitted your LWA entry.

  To stop tracking the outsourcer you need to press the link in the bottom of the notification email you have received: “Click here to stop receiving alerts for this outsourcer”.


 • 2.11 - ฉันจะสร้างรายการความคิดเห็นสำหรับ บ.เอาต์ซอร์สที่ไม่มีชื่อใน Blue Board ได้อย่างไร?

  สำหรับ บ.เอาต์ซอร์สที่ยังไม่มีชื่อใน Blue Board ท่านอาจเพิ่มรายละเอียดได้เองจากแท็บ "Add Outsourcer" โปรดให้รายละเอียดที่มีเนื้อหาครอบคลุม เพื่อมิให้สับสน


 • 2.12 - I added an outsourcer to the Blue Board database and the record is not visible. Why?

  Blue Board records, as Blue Board entries, require vetting by site staff or moderators and checking all contact information may take time, usually no more than 24 hours.

  If the record you added has not appeared after a 24-hour period, please contact site staff via a support request.


 • 2.13 - ถ้าฉันเคยทำเพียงบททดสอบการแปลกับ บ.เอาต์ซอร์สแห่งหนึ่ง ฉันจะสร้างรายการความคิดเห็นต่อบริษัทนั้นได้หรือไม่ ?

  ไม่หรอก คุณอาจสรุปเกี่ยวกับผู้จ้างงานบริการตามการทดสอบแปล การต่อรอง หรือการติดต่อเบื้องต้นอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ตามประสบการณ์ของเรานั้น เราตัดสินว่าบลูบอร์ดจะให้เฉพาะการแสดงความประสงค์จะให้บริการ *อีก* ต่อลูกค้าผู้ใช้บริการเฉพาะรายเท่านั้น หรืออาจกล่าวได้ว่า อย่างน้อยที่สุด คุณจะต้องเริ่มทำงาน "ในโครงการจริง" ให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการที่คุณต้องการจะกรอกรายการ


 • 2.14 - ฉันจะสร้างรายการความคิดเห็นสำหรับแต่ละ บ.เอาต์ซอร์สได้มากกว่าหนึ่งได้หรือไม่?

  ได้ ในหนึ่งปีสร้างได้หนึ่งรายการ โดยมีข้อแม้ว่าท่านได้ทำงานกับ บ.เอาต์ซอร์สนั้นอีกก่อนที่จะเพิ่มรายการ ท่านไม่ควรออกความเห็นมากกว่าหนึ่งรายการต่อการทำงานหนึ่งครั้ง


 • 2.15 - Where can I see a complete list of LWA feedback I provided?

  You can see a list of the LWA / Blue Board entries you submitted for different outsourcers in the LWA feedback management page. Or else, check the "Blue Board entries made by this user" section of your profile.


 • 2.16 - ฉันสร้างรายการความคิดเห็นแต่ไม่ปรากฏ

  ถ้าท่านสร้างรายการและไม่ปรากฏให้เห็น ให้ติดต่อกับผู้ดูแลงานเป็นอันดับแรก จากนั้น ตรวจสอบตัวสะกด ในบางครั้งฐานข้อมูลจะไม่รับรายการอักขระบางตัวที่ใช้ใน Blue Board: ห้ามใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ในข้อคิดเห็นของท่าน ท่านอาจต้องลบเครื่องหมายอัญประกาศคู่นี้และใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวแทน เพื่อให้สามารถมองเห็นรายการนั้นได้


 • 2.17 - ฉันจะแก้ไขรายการข้อคิดเห็นที่ให้ไว้ใน Blue Board ได้อย่างไร?

  คุณอาจเรียบเรียงรายการที่คุณกรอกได้ โดยคลิกที่ลิ้งค์เพื่อแก้ไขทางด้านขวาของรายการที่คุณกรอก อย่างไรก็ตาม จะทำได้เฉพาะก่อนที่ลูกค้าผู้ใช้บริการจะตอบข้อความ และรายการที่คุณกรอกมีอายุน้อยกว่า 1 ปีเท่านั้น แต่ว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะขึ้นกับการอนุมัติของพิธีกร เมื่อลูกค้าผู้ใช้บริการได้กรอกคำตอบแล้ว คุณไม่อาจแก้ไขรายการที่คุณได้เรียบเรียงไว้ก่อน


 • 2.18 - ฉันจะซ่อนรายการใน BB ได้อย่างไร?

  ถ้ารายการที่คุณกรอกยังไม่ได้รับคำตอบจากลูกค้าผู้ใช้บริการ คุณอาจขอให้ลบออกไปก็ได้ คุณต้องให้เหตุผลเพื่อจะลบออก และลบออกได้เมื่อพิธีกรอนุมัติแล้ว ถ้าลูกค้าผู้ใช้บริการได้เขียนตอบรายการ ลูกค้าผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการต้องตกลงกันเพื่อจะซ่อนรายการที่กรอกนั้นเสีย เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ด้วยตัวเอง แล้ว ที่สองฝ่ายจะต้องส่งคำขอร้องที่กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้ซ่อนรายการในบลูบอร์ดเสีย เมื่อเจ้ากน้าที่ของเว็บไซต์ได้รับตั๋วสนับสนุน 2 รายการนี้ รายการที่กรอกจะถูกซ่อนเสีย หมายเหตุ: ถ้ามีหลักฐานว่า รายการที่กรอกหรือคำตอบละเมิดกฎของบลูบอร์ด หรือถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์อาจซ่อนรายการที่กรอก/คำตอบเสียก็ได้


 • 2.19 - Where can I see Outsourcers with excellent Blue Board feedback?

  The Blue Board statistics page shows the top Blue Board outsourcers, ranked by their average LWA feedback rating. Outsourcers with open non-payment issues or with an average LWA feedback below 4.50 are excluded.

  Results are shown by both all time and last 12 months. Each set of results is divided in two, based on the number of entries received.

  Within each table, outsourcers are ranked by their average LWA and then by amount of entries. If two outsourcers are tied on both numbers, the most recently created Blue Board page will be shown first.


 • 2.20 - Where can I see outsourcers past contact information in Blue Board records?

  ProZ.com members can see past contact information for outsourcers by clicking on "view contact data history" at the bottom of the contact information section of the outsourcer's Blue Board record.


 • 2.21 - Where can I see information on the jobs posted by a Blue Board outsourcer?

  You can see a list of Classic and Connect jobs posted by any Blue Board outsourcer just by clicking on More info » in the "Past job postings" box below the Blue Board record information. Only ProZ.com members have access to the information on the jobs posted by an outsourcer.

  Open jobs will show in yellow while jobs that have already been closed will be shown in light green.


 • 2.22 - I submitted an LWA entry for an outsourcer and it is no longer visible. Why?

  If you submitted an entry for an outsourcer that was visible for some time and that is no longer visible it is possible that your entry was contested by the outsourcer. Note that in cases in which an entry is contested, the entry is made invisible by staff until the issue has been clarified.

  If you are sure your entry is in line with Blue Board rules, and it is being contested by the outsourcer, please submit a support request with all relevant evidence (email correspondence, PO, etc.).

  Also note that entries may disappear from public view when a 'request for edit' has been made. If you requested your entry to be edited, it will remain hidden until moderators or staff re-approve such entry.


 • 2.23 - Can an outsourcer leave feedback for me?

  Outsourcers may rate their willingness to work again (WWA) with service providers. • Main - Top


 • 3 - For outsourcers

 • 3.1 - ฉันจะให้บริษัทของตนเองปรากฏในรายชื่อของ Blue Board ได้อย่างไร?

  ลูกค้าผู้ใช้บริการมีบัญชีรายชื่อในบลูบอร์ดก็เพราะว่าผู้ใช้ Proz.com ได้กรอกรายการไว้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วทุกรายอาจกรอกรายการได้ ถ้าคุณได้ว่าจ้างงานแปล คุณควรกรอกรายการธุรกิจของคุณ เพื่อที่ผู้ให้บริการจะสามารถกรอกรายการได้ (ลูกค้าที่บอกรับข่าวบลูบอร์ดควรกรอกรายการเกี่ยวกับความประสงค์จะให้บริการอีกต่อธุรกิจของคุณ) คุณอาจกรอกข้อมูลได้ที่นี่: เพื่มหน้าของลูกค้าผู้ใช้บริการ


 • 3.2 - ฉันจะเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อบริษัทของฉันใน Blue Board ได้อย่างไร?

  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ติดต่อ บ.เอาต์ซอร์สใน Blue Board สามารถทำได้โดยผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ และผู้ดูแลงานแจ้งประกาศ/Blue Board เท่านั้น วิธีขอให้แก้ไขข้อมูล ป้อนSupport Request หรือติดต่อผู้ประสานงาน Jobsโดยตรง


 • 3.3 - How can I edit the information on my Blue Board record?

  If the contact information for you or your company's Blue Board record has changed, you can have this edited by contacting site staff via support request. Be sure to provide the complete information you wish to update, along with the page url to your Blue Board record.


 • 3.4 - Can I add information about my company to my Blue Board record?

  Yes. Outsourcers with a high LWA average can post public notes to provide Blue Board record visitors with useful and/or important information regarding their business.

  To add a note to your record, visit the Applications section and click on "Outsourcers Control Center" in the box to the left. This will lead you to the "Application management" form and will allow you to enter additional information about your agency/company that will be later displayed on your Blue Board record.


 • 3.5 - ฉันต้องการให้ลบข้อมูลที่ติดต่อบางส่วนออกจาก Blue Board

  ProZ.com เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ ถ้าคุณพอใจที่จะไม่ให้ผู้คนทั่วไปมองเห็นข้อมูลการติดต่อบางอย่าง โปรดกรอกตั๋วขอบริการที่อธิบายว่าคุณต้องการลบอะไร และเพราะเหตุใด เราจะพิจารณาคำขอของคุณ ให้สังเกตว่า จะต้องมีรายการติดต่อขั้นต่ำเพื่อประกาศจ้างงานผ่านทาง Proz.com และไม่อาจยกเว้นข้อกำหนดนี้ได้ (โปรดดู คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการประกาศจ้างงาน)


 • 3.6 - How can I completely hide the "past job postings" on the Blue Board record?

  Please note that you do not need to hide your past job postings, because the details of the jobs are available for only 30 days and only to those meeting the criteria. Please note that non-members do not see your job postings when they see your Blue Board record. Complete access to the Blue Board record of outsourcers is a member-only feature and the details of past jobs that are older than 30 days are not shown.


 • 3.7 - Can I remove my Blue Board record?

  As Blue Board rules state, Blue Board records remain in place for at least six months following any form of outsourcing activity. Requests from outsourcers to have certain contact details removed from the Blue Board will be considered when specific reasons are given. However, in most cases, such requests will not be considered until at least six months have passed after the date of last known outsourcing activity. Requests for complete removal of a Blue Board record may also be considered, but will generally not be granted.


 • 3.8 - How can I request an LWA entry from service provider who has been working with me?

  First off all, please remember that only translators that are registered on ProZ.com can make LWA entries in your Blue Board record. Therefore before requesting an LWA entry from a service provider who has worked for you or your company, please first make sure that this service provider is registered on ProZ.com. Otherwise s/he should create a profile on ProZ.com here .

  To request an LWA entry, please go to your Blue Board record and:
  1)click “Manage LWA feedback” from the menu on the right. You will be redirected to the Feedback management page.
  2) Select Request Blue Board Entries (outsourcers only) from the menu on the left.
  3) On the next step please start typing the username or the real name of the service provider you are looking for in the “Search” section and click on the name in the list which appears below the search box. If the data displayed in the box on the right corresponds to the desired service provider, click on "Add to list".
  4) Make sure that the check box near the name of service provider is checked and click “Proceed to step 2 of 3”.
  5) Check the message which will be sent to service provider. A template text to request the Blue Board entry can be personalized, so you may also enter your own text for this message. Once the text is ready, please press on “Proceed to step 3 of 3 (preview and send emails)”.
  6) Check the message you are going to send and click the “Send” button or on “Back edit (message) button”, if you would like to edit the message you are going to send.


 • 3.9 - Will I be notified of new LWA entries posted in my Blue Board record?

  Yes. A notification will be sent to the email address specified as the contact email address in the Blue Board record every time an entry is posted.

  In the same way, if a non-payment report is made together with an entry submitted, a notification informing about this complaint and the procedure to follow will also be sent to the email address associated with the Blue Board record.


 • 3.10 - ผู้ให้บริการได้ให้ข้อคิดเห็นความประสงค์ที่เขาจะทำงานกับบริษัทของฉันอีก ฉันจะตอบกลับได้หรือไม่?

  ใช่ คุณควรได้รับอีเมลในตอนที่กรอกข้อความ ถ้าคุณไม่ได้รับ หรือไม่พบอีเมล และต้องการจะกรอกคำตอบ โปรดส่งคำตอบของคุณไปที่ผู้ประสานการประกาศงาน โดยแสดงหมายเหตุว่า คุณต้องการจะตอบข้อความของผู้ให้บริการรายใดโปรดติดต่อผู้ประสานการประกาศงานถ้าคุณเชื่อว่า ไม่ตรงกับเงื่อนไขการกรอกข้อความ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคนที่ไม่ได้ทำงานให้คุณได้กรอกข้อความ) ถ้าดูเหมือนจะมีความเข้าใจผิด ลูกค้าผู้ใช้บริการควรสื่อสารโดยตรงกับผู้ที่กรอกข้อความ อย่างไรก็ตาม ห้ามทำการขู่หรือสร้างความกดดันต่อผู้ใช้ Proz.com เพื่อให้เปลี่ยนแปลง "ความประสงค์จะให้บริการอีก" ต่อธุรกิจของคุณ และอาจทำให้คุณถูกจำกัดสิทธิการใช้ Proz.com ซึ่งคล้ายกับคำติชมของผู้ให้บริการ คือคำตอบของคุณต้องจำกัดเฉพาะเรื่องงาน และ ความประสงค์จะให้บริการอีก ระบบไม่ยอมรับคำติชมส่วนตัวจากผู้ให้บริการและลูกค้าผู้ใช้บริการ และพนักงานของเว็บไซต์จะลบออกเมื่อได้รับแจ้ง


 • 3.11 - My company has a great Blue Board page. How can I display this in my profile?

  Profile owners who have "Likelihood of working again" (LWA) feedback in their Blue Board pages can show the corresponding statistics in the top-right area of the profile.

  The Blue Board is a tool of benefit to both service providers and outsourcers. Outsourcers who are listed and have received positive entries report a higher degree of trust and shortened project launch cycles among those service providers who reference the Blue Board.

  Members and other users (like the one displayed below) having both Blue Board page (feedback from service providers) and WWA entries (feedback from outsourcers) can display both in their profiles, with WWA on the left and LWA on the right.

  There are three options for the visibility of the LWA information:

  a) Invisible to all, including the profile owner:

  This is the default condition. The profile owners will see only a "Show LWA options" button that will allow them to move into the next visibility condition.

  The owner will see:
  b) Visible only to profile owner:

  After clicking on the "Show LWA options" button, the LWA statistics will become visible to the profile owner, who will be able to return to the former (invisible) status or to make this feature visible also to visitors.

  The owner will see:
  In these two cases, visitors to the profile will see no LWA-related information:
  c) Visible to all:

  When the owner clicks on the "Show to all" button, the LWA statistics will be shown to all visitors.

  In this case the profile owner will see:
  And a visitor to the profile will see:
  The link indicating the amount of entries will take visitors to the corresponding Blue Board page, while the "Make a LWA entry" link will give them direct access to the form where they will be able to leave an entry for that particular outsourcer.


 • 3.12 - How can I affiliate a profile to a Blue Board record?

  To affiliate a profile to certain Blue Board record, please submit a support request to ProZ.com Staff to ask for the affiliation to be made. Please provide the link of the Blue Board record and the profile you would like to affiliate.


 • 3.13 - I have been affiliated to an outsourcer I am not related with. What should I do?

  If your profile has been affiliated with an outsourcer you are not related to, please submit a support request to ask for the removal of such affiliation.

  Have in mind that profiles are affiliated with Blue Board records on the basis of jobs posted by the profile in the name of a given outsourcer, among other activity.


 • 3.14 - A service provider has posted a non-payment complaint in my Blue Board record. What should I do?

  If a service provider has posted a non-payment complaint in your Blue Board record and this issue has already been resolved, instruct the service provider to contact staff via support request to confirm payment has been made so that the issue can be marked as resolved.

  If the issue has not been resolved, please do so. Remember that Job posting rules state that payment commitments must be upheld. Once the issue has been resolved, ask the service provider to contact staff to confirm the situation.

  Finally, if non-payment derives from quality issues with the job delivered by the service provider or with a late delivery of the project, please contact site staff via support request and provide the email correspondence in which the service provider has been notified of the issue.


 • 3.15 - Is it possible to contest a non-payment report before it is made public?

  As of April 2016, if you are a corporate member of ProZ.com and receive a non-payment report on your company’s Blue Board record, then you will be notified by site staff via email before that entry is made publicly visible. If the entry is not in line with the rules for leaving Blue Board feedback as described in http://www.proz.com/faq/2995#2995, or if the non-payment report is no longer valid, then you will be given the opportunity to provide the relevant correspondence to prove this.

  See the announcement »


 • 3.16 - Is there a way for me to leave feedback for a service provider who has worked for me?

  Outsourcers may rate their willingness to work again (WWA) with service providers. • Main - Top


 • 4 - Blue Board Applications system

 • 4.1 - What is the Blue Board Applications system?

  The Blue Board Applications system allows outsourcers to review and accept applications from ProZ.com members who meet the required qualifications.


 • 4.2 - For Service providers:

 • 2.1 - Where can I see a list of outsourcers looking for applications from translators and/or interpreters?

  You will find a list of outsourcers that are looking for applications from translators and/or interpreters in the Applications page.

  Note that only the outsourcers you qualify to apply will be shown.

  To submit your application, just click on Apply now and complete the application form.


 • 2.2 - Where can I see a record of applications I submitted?

  For the time being, applications submitted are not recorded. However, if you have already submitted an application for a Blue Board outsourcer, the date in which your application was submitted should show in the "Action" column of the applications page.


 • 2.3 - How many applications can I send?

  Site members are able to send an unlimited number of applications per month. However, you must wait 90 days before submitting another application to the same outsourcer.

  If your application has not been acknowledged by the outsourcer, you will not be able to submit another application for that particular outsourcer until they have done so.


 • 2.4 - Why I am not allowed to send my application?

  The Blue Board Applications system is provided as a service to ProZ.com members only. Full professional and corporate members may submit their applications as part of this system.

  Outsourcers may also choose to restrict who can apply by language pair(s), native language(s), working/specialty discipline(s), and country of residence.


 • 2.5 - If I send my application and it is not accepted, will I be informed?

  Outsourcers have the ability to accept or reject applications, and optionally send an e-mail to the applicant.


 • 2.6 - Can I use the information available in my profile when submitting an application?

  Site members may automatically submit information from their ProZ.com profiles from fields such as KudoZ points, ProZ.com Project History, phone number, etc. • Main - Top


 • 4.3 - For outsourcers:

 • 3.1 - Where I can adjust my application preferences?

  Outsourcers that have a Blue Board record affiliated with their account may start to accept applications by setting their preferences in the "Application Preferences" tab of the Outsourcer Control Center .


 • 3.2 - Why am I not able to adjust my "Application Preferences"?

  ProZ.com staff reserve the right to limit the use of Blue Board Applications system. Companies with low average Blue Board entries will not be able to set up their "Application Preferences". Access is also unavailable to outsourcers whose records contain open reports of non-payment.


 • 3.3 - Where I can see applications sent to me?

  Outsourcers can view applications sent to them by clicking the "Applications Received" tab in the Outsourcer Control Center . • Main - Top  Your current localization setting

  ภาษาไทย

  Select a language

  Jobs
  • All of ProZ.com
  • ค้นหาศัพท์
  • งาน
  • กระทู้
  • Multiple search